kancelaria prawna

Na czym polega uznanie za niegodnego dziedziczenia?

Uznanie za niegodnego dziedziczenia określają przepisy Kodeksu Cywilnego. W praktyce chodzi o nie dopuszczenie, by spadek dziedziczyła osoba umyślnie działająca na niekorzyść spadkodawcy lub przeciwko sporządzonemu przez niego testamentowi. Za niegodnego dziedziczenia może zostać uznany zarówno spadkobierca ustawowy, jak i testamentowy. Przepisy te dotyczą także zapisobiercy zwykłego i windykacyjnego oraz osoby uprawnionej do zachowku. Stwierdzenie niegodności dziedziczenia musi być jednak przeprowadzone postępowanie przed sądem. Jak zatem ono przebiega?

Jak stwierdzić niegodność dziedziczenia?

Stwierdzenie niegodności dziedziczenia zawsze wymaga przeprowadzenia postępowania przed sądem. Zaczyna się ono od wniesienia powództwa o uznanie za niegodnego dziedziczenia. Krąg osób mogących wystąpić z takim powództwem jest bardzo szeroki. W praktyce są to wszyscy, którzy mają w uznaniu kogoś za niegodnego dziedziczenia własny interes. Nie chodzi tu tylko o interes prawny czy majątkowy, ale także np. sytuację, w której krewni zmarłego nie chcą dopuścić, by spadek był dziedziczony przez jego zabójcę. Powództwo może zostać również wniesione przez prokuratora. Warto jednak pamiętać, że dokument taki można wnieść do sądu w terminie do roku od uzyskania informacji o przyczynie niegodności i nie później niż przed upływem 3 lat od otwarcia spadku.

Jakie mogą być przyczyny niegodności dziedziczenia?

Aby osoba została uznana za niegodną dziedziczenia, muszą wystąpić konkretne przyczyny. W innym razie powództwo będzie przez sąd odrzucone. Uznanym za niegodnego może być zatem ten, kto:

  1. Dopuścił się umyślnego ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
  2. Naruszył swobodę testowania,
  3. Działał przeciwko testamentowi. 

Przepisy Kodeksu Cywilnego mówią jednak, że za niegodną dziedziczenia nie można uznać osoby, której spadkodawca przebaczył. Osoba żądająca uznania kogoś za niegodnego dziedziczenia powinna zatem z całą pewnością ustalić, czy spadkodawca i spadkobierca nie pojednali się.

Jak przygotować się do wniesienia powództwa?

Do wniesienia powództwa należy się dokładnie przygotować przez zebranie dowodów uzasadniających niegodność dziedziczenia. Mogą to być: wyrok skazujący za przestępstwo przeciwko spadkodawcy, zeznania świadków oraz zebrane dokumenty (korespondencja, opinia biegłego, etc.). Udzielaniem porad i pomocą we wszystkich formalnościach zajmuje się kancelaria prawna Lublin. Pracujący tu radcy prawni rozwieją wszystkie wątpliwości, pomogą w przygotowaniu powództwa oraz zgromadzeniu niezbędnych dowodów.